PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TUY
PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ GIẢNG DẠY HỌC KÌ II
Chọn năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớp
1 1A
2 1B
3 1C
4 2A
5 2B
6 2C
7 3A
8 3B
9 3C
10 4A
11 4B
12 4C
13 5A
14 5B
15 5C