PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TUY
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai22:44:57 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai22:16:02 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
3Khách vãng lai22:15:34 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
4Khách vãng lai22:07:27 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=415
5Khách vãng lai22:06:12 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11240
6Khách vãng lai21:55:39 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
7Khách vãng lai21:27:55 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
8Khách vãng lai20:42:36 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10037
9Khách vãng lai20:05:59 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9990
10Khách vãng lai19:46:43 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
11Khách vãng lai19:34:21 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00281
12Khách vãng lai18:49:53 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
13Khách vãng lai18:29:43 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai18:06:48 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=455
15Khách vãng lai18:06:01 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/default.aspx
16Khách vãng lai17:50:08 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
17Khách vãng lai17:46:26 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=456
18Khách vãng lai17:44:58 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8090
19Khách vãng lai17:33:43 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10038
20Khách vãng lai17:00:09 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10043
21Khách vãng lai16:56:49 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00365
22Khách vãng lai16:12:43 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
23Khách vãng lai15:46:33 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10095
24Khách vãng lai15:42:43 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
25Khách vãng lai15:41:47 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10061
26Khách vãng lai15:23:55 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
27Khách vãng lai15:01:41 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Khách vãng lai14:50:15 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
29Khách vãng lai14:50:11 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00890
30Khách vãng lai14:43:49 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai14:42:39 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=456
32Khách vãng lai14:42:36 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai14:42:19 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
34Khách vãng lai14:42:09 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai14:42:08 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
36Khách vãng lai14:26:19 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10084
37Khách vãng lai14:02:57 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
38Khách vãng lai13:50:54 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00407
39Khách vãng lai13:39:52 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11114
40Khách vãng lai13:33:13 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11462
41Khách vãng lai13:16:08 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
42Khách vãng lai13:11:02 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=401
43Khách vãng lai13:00:49 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai12:28:36 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
45Khách vãng lai12:17:24 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=425
46Khách vãng lai12:01:11 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
47Khách vãng lai11:58:02 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10083
48Khách vãng lai11:50:30 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
49Khách vãng lai11:49:31 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50Khách vãng lai11:48:23 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
51Khách vãng lai11:14:11 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai11:02:38 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01497
53Khách vãng lai10:46:32 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
54Khách vãng lai10:42:32 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
55Khách vãng lai10:26:23 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GVAT-00003
56Khách vãng lai10:26:22 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01506
57Khách vãng lai10:26:21 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01505
58Khách vãng lai10:26:19 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GKNN-00001
59Khách vãng lai10:26:18 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GVAT-00004
60Khách vãng lai10:26:17 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GVAT-00001
61Khách vãng lai10:26:15 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01504
62Khách vãng lai10:26:13 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GVAT-00005
63Khách vãng lai10:26:11 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01507
64Khách vãng lai10:26:10 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01511
65Khách vãng lai10:26:07 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01508
66Khách vãng lai10:26:06 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01510
67Khách vãng lai10:26:05 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GVAT-00002
68Khách vãng lai10:26:03 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GKNN-00002
69Khách vãng lai10:25:58 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
70Khách vãng lai10:25:56 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11467
71Khách vãng lai10:25:55 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11458
72Khách vãng lai10:25:54 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11466
73Khách vãng lai10:25:51 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11459
74Khách vãng lai10:25:49 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11465
75Khách vãng lai10:25:48 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11464
76Khách vãng lai10:25:46 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
77Khách vãng lai10:25:45 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11463
78Khách vãng lai10:25:44 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11462
79Khách vãng lai10:25:42 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11468
80Khách vãng lai10:25:41 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
81Khách vãng lai10:25:38 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11456
82Khách vãng lai10:25:35 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
83Khách vãng lai10:25:33 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11455
84Khách vãng lai10:25:30 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11457
85Khách vãng lai10:25:25 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
86Khách vãng lai10:25:21 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
87Khách vãng lai10:25:12 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
88Khách vãng lai10:25:10 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
89Khách vãng lai10:25:09 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
90Khách vãng lai10:24:56 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
91Khách vãng lai10:24:40 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
92Khách vãng lai10:24:32 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
93Khách vãng lai10:24:30 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
94Khách vãng lai10:24:22 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
95Khách vãng lai10:24:20 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
96Khách vãng lai10:24:18 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
97Khách vãng lai10:19:21 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
98Khách vãng lai10:16:00 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GVAT-00004
99Khách vãng lai10:15:59 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GVAT-00002
100Khách vãng lai10:15:53 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GVAT-00003
101Khách vãng lai10:15:52 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01508
102Khách vãng lai10:15:48 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GVAT-00005
103Khách vãng lai10:15:37 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01507
104Khách vãng lai10:15:35 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01506
105Khách vãng lai10:15:33 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GVAT-00001
106Khách vãng lai10:15:31 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01510
107Khách vãng lai10:15:25 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01511
108Khách vãng lai10:15:20 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=GKNN-00002
109Khách vãng lai10:14:14 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11462
110Khách vãng lai10:14:13 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11457
111Khách vãng lai10:14:09 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11463
112Khách vãng lai10:14:08 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11458
113Khách vãng lai10:14:04 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11456
114Khách vãng lai10:14:01 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11459
115Khách vãng lai10:13:55 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11466
116Khách vãng lai10:13:54 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11467
117Khách vãng lai10:13:52 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11468
118Khách vãng lai10:13:51 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11455
119Khách vãng lai10:13:48 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11465
120Khách vãng lai10:12:41 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
121Khách vãng lai10:12:16 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
122Khách vãng lai10:11:58 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
123Khách vãng lai10:02:00 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
124Khách vãng lai10:00:39 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
125Khách vãng lai09:58:48 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
126Khách vãng lai09:58:19 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
127Khách vãng lai09:58:17 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
128Khách vãng lai09:55:56 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
129Khách vãng lai09:55:53 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
130Khách vãng lai09:55:24 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
131Khách vãng lai09:55:11 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
132Vũ Thị Thanh Hải09:47:28 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_sua_ngay_muon_tra.aspx
133Vũ Thị Thanh Hải09:47:27 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_sua_ngay_muon_tra.aspx
134Khách vãng lai09:46:01 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
135Khách vãng lai09:45:11 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
136Vũ Thị Thanh Hải09:33:11 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
137Khách vãng lai09:33:05 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
138Khách vãng lai09:33:04 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
139Khách vãng lai09:31:14 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
140Khách vãng lai09:29:58 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
141Khách vãng lai09:29:55 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
142Khách vãng lai09:29:41 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
143Khách vãng lai08:58:55 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11406
144Khách vãng lai08:43:05 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10004
145Khách vãng lai08:41:04 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
146Vũ Thị Thanh Hải08:34:13 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
147Vũ Thị Thanh Hải08:15:14 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full_new.aspx
148Vũ Thị Thanh Hải08:14:57 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
149Khách vãng lai08:14:51 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
150Khách vãng lai08:14:39 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
151Khách vãng lai08:13:08 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00285
152Khách vãng lai07:56:51 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
153Khách vãng lai07:49:31 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
154Khách vãng lai07:43:43 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10053
155Khách vãng lai07:39:28 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8070
156Khách vãng lai07:32:00 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
157Khách vãng lai07:20:56 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
158Khách vãng lai06:37:35 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
159Khách vãng lai06:04:36 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
160Khách vãng lai05:47:12 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10081
161Khách vãng lai05:26:14 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
162Khách vãng lai05:06:16 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=444
163Khách vãng lai05:05:10 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Default.aspx
164Khách vãng lai04:48:55 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=298
165Khách vãng lai04:38:44 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10076
166Khách vãng lai04:15:10 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10087
167Khách vãng lai04:10:08 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
168Khách vãng lai03:38:25 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
169Khách vãng lai03:21:08 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8077
170Khách vãng lai03:17:25 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
171Khách vãng lai03:15:16 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
172Khách vãng lai02:56:58 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=401
173Khách vãng lai01:58:30 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00887
174Khách vãng lai01:41:24 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10086
175Khách vãng lai01:33:35 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
176Khách vãng lai00:38:48 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10003
177Khách vãng lai00:19:47 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=336
178Khách vãng lai00:18:10 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/phieu_diem_ca_nhan.aspx
179Khách vãng lai00:10:31 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00884
180Khách vãng lai00:03:16 http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10000
18 1 2019