PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TUY
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 109 6,981 205 45 81 37 23 19 2 1,179,966
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 22 5,231 226 0 94 19 5 22 2 957,770
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 151 7,900 527 0 159 76 7 1 4 2,273,134
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 48 6,919 54 36 108 31 14 45 4 1,110,394
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 125 7,258 46 16 116 102 4 10 2 1,045,371
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 32 9,358 605 66 326 64 33 13 80 1,815,948
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 78 6,192 301 5 13 57 5 1 3 1,798,612
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 41 6,265 63 6 15 18 4 3 1 1,001,128
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 37 6,716 74 3 11 91 5 1 4 1,061,989
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 67 4,357 114 8 108 7 4 13 2 1,015,026
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 119 5,547 489 20 310 56 41 5 6 2,121,657
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 118 7,093 186 15 59 124 4 247 2 1,246,263
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,725 474 6 79 133 207 28 3 2,537,905
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 126 7,504 46 23 91 176 4 14 2 1,260,687
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 22 2 548,722
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 69 6,406 5 141 588 4 4 37 3 814,691
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 297 9,736 472 35 462 86 7 5 2 1,396,383
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 881 6,467 730 83 1,462 202 32 33 3 2,302,585
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 461 10,314 1,109 919 2,245 259 40 4 4 13,790,456
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 120 8,846 13 12 13 76 16 5 3 3,763,770
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 70 7,155 12 8 6 71 3 3 3 3,664,505
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 51 7,064 100 0 31 62 6 5 2 3,679,720
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 88 7,880 79 9 183 72 48 2 3 4,022,454
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 108 6,517 44 5 23 70 5 2 3 3,685,733
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 43 9,839 231 24 21 49 3 22 2 3,944,052
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 48 8,826 35 2 6 70 5 2 3 3,988,553
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 23 6,032 36 4 20 70 3 1 3 3,695,100
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 229 7,844 105 6 16 94 26 20 2 3,807,155
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 62 7,992 133 10 11 75 12 5 3 3,833,403
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 85 7,854 117 0 2 80 3 24 2 3,806,545
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 82 9,100 31 5 12 70 3 3 3 3,722,495
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 196 8,164 241 108 428 133 3 5 3 4,131,182
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 145 6,409 42 8 21 70 5 1 4 4,699,181
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 84 5,775 35 5 20 88 28 1 3 3,600,918
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 156 7,603 285 447 1,728 209 51 9 6 613,035
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,749 21 7 20 70 3 4 4 3,768,902
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 156 7,509 43 7 25 181 8 34 3 3,677,737
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 16 0 19 1 1 0 6 1 2 146,642
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 1 1 132,379
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 13 0 17 1 1 0 6 1 1 121,908
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 105,022
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 20 0 17 1 1 0 6 1 1 127,507
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 1 141,603
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 17 0 24 1 1 0 6 1 4 142,695
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 3 122,850
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 1 121,430
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 3 4 134,445
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 21 165,084
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 10 0 18 8 50 0 6 1 3 138,219
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 122,927
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 142,827
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 25 0 18 1 1 0 6 1 2 143,311
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 1 2 140,538
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 127,868
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 2 123,336
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 3 134,898
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 1 117,341
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 1 1 119,630
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 2 120,176
   Tổng số5,248274,6977,7982,1869,0653,184810695247108,275,763